POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ströer Polska Sp. z o.o. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000046035 NIP: 634-00-03-555 jest Administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Poniżej wyjaśniamy, do czego używamy Twoich danych osobowych, gdy korzystasz z aplikacji AdReport.

1. Twoje dane osobowe

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji w aplikacji AdReport oraz w trakcie korzystania z usług dostępnych przez aplikację wykorzystujemy w następujących celach:

a. zawarcia i wykonania łączących nas umów, np. do zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania każdej z umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia 679/2016 „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, przez czas wykonania obowiązków i określony przepisami czas przechowywania danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

c. wykazania naszej zgodności z przepisami - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

d. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), przez okres przedawnienia roszczeń i czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

e. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

f. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umów, do czasu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

g. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

h. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany).

Jeśli wyrazisz nam zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane

2. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy zarówno podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, jak i innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

a. nasze agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

b. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

c. podwykonawcy wspierający nas np. w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klientów;

d. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

e. dostawcy towarów i usług dostępnych w aplikacji;

3. Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:

a. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony np. w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane, lub

b. pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:
• wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO),
• standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO),
• zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO),
• zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO),
• klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO),
• a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

Kopię tych zabezpieczeń możesz otrzymać na życzenie.

4. Przysługujące Tobie uprawnienia

Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

a. sprostowanie (poprawienie) danych;

b. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;

c. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

d. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

e. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw możesz skorzystać, składając wniosek poprzez info@adreport.pl. Możesz też kontaktować się z nami poprzez adresy podane w pkt. 8 „Nasze dane kontaktowe” poniżej.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Cię uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

5. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

a. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

b. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

7. Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Kontakt z nami w sprawie Twoich danych osobowych i ochrony prywatności

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z nami poprzez info@adreport.pl.

Jeśli potrzebujesz złożyć wniosek na piśmie, możesz napisać do nas na adres:

Ströer Polska Sp. z o.o. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa

9. Więcej informacji

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie adreport.pl/politykaprywatnosci.html

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

© Ströer Polska Sp. z o.o. | Polityka cookies | FAQ | Regulamin | Polityka prywatności